Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Wójt z absolutorium

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Władze gminy Płużnica podsumowały 2017 rok. Na Sesji Rady Gminy Płużnica radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za zeszły rok i jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu.

Dla gminy Płużnica 2017 rok był przede wszystkim okresem przygotowywania kolejnych inwestycji i pozyskiwania na ten cel Funduszy Europejskich. Ze względu na opóźnienia w konkursach grantowych część dużych inwestycji została przesunięta na 2018 rok. Ostatecznie dochody budżetowe gminy Płużnica w 2017 roku wynosiły 25,7 mln zł, a wydatki 24,5 mln zł. Rok zakończył się nadwyżką, która wyniosła 1,1 mln zł.

Tabela 1: Wykonanie dochodów i wydatków gminy Płużnica w latach 1995-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS dla lat 1995-2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

W swoim wystąpieniu Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica wymienił najważniejsze jego zdaniem wydarzenia 2017 roku. Wspomniał między innymi o reformie oświaty i likwidacji gimnazjum, utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego, powstaniu koncepcji nowego centrum Płużnicy, rozpoczęciu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 548, zajęciu przez gminę czwartego miejsce w Polsce na 1555 gmin wiejskich w rankingu Rzeczpospolitej i dziewiątego miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, obchodach 15-lecia współpracy gmin Hagen i Płużnica, rozpoczęciu realizacji projektu „Kluby Seniora w gminie Płużnica”, utworzeniu Biura Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy oraz Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Usług Komunalnych, uruchomieniu Małych Grantów Gminy Płużnica oraz remoncie Urzędu Gminy.

Serdecznie dziękuję p. Szymonowi Dudzikowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica oraz wszystkim radnym za owocną i konstruktywną współpracę. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom – dyrektorom, kierownikom i pracownikom urzędu gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, biblioteki, jak również sołtysom, członkom rad sołeckich i przedstawicielom organizacji pozarządowych za pracę zespołową i wspólne osiąganie zamierzonych celów. Jednogłośnie udzielone absolutorium jest dla mnie potwierdzeniem, że ścieżka rozwoju gminy, którą podążamy jest właściwa i dobrze uzgodniona z naszymi mieszkańcami. Dobry klimat w połączeniu z otwartością na dyskusję również o trudnych sprawach, czy spornych kwestiach, daje nam możliwość znajdowania rozwiązań, które są optymalne - mówił Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.


Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki. Zajmujemy się oświatą, edukacją przedszkolną, zajęciami dla seniorów, pomocą socjalną, dostarczaniem wody, odbiorem ścieków i odpadów, utrzymaniem dróg i terenów zielonych, usługami administracyjnymi i wieloma innymi zadaniami. Skalę tej aktywności odzwierciedla liczba dokumentów, które przetwarzamy. Do urzędu gminy w zeszłym roku wpłynęło 6 979 pism, czyli średnio 28 dokumentów dziennie. Pracownicy urzędu wysłali natomiast 13 976 pism, czyli średnio 60 dokumentów dziennie – dodaje wójt Skonieczka.

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1

Innym miernikiem pracy samorządu jest wysokość wydatków na inwestycje. W 2017 roku wydatki majątkowe gminy Płużnica wyniosły 4,4 mln zł, w tym 3,7 mln zł stanowiły inwestycje, a 0,7 mln zł udzielone dotacje na inwestycje. Największe zrealizowane zadania dotyczyły termomodernizacji budynku poszkolnego w Płąchawach i administracyjnego w Płużnicy, przebudowy drogi gminnej nr 070126C w Wieldządzu, budowy dwudziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowy drogi gminnej Bielawy – Ostrowo i utworzenie systemów informatycznych. Zrealizowano również czternaście mniejszych inwestycji, a za kwotę 214 tys. zł opracowano dokumentację techniczną dwunastu kolejnych zadań inwestycyjnych.


W kadencji 2015-2018 zrealizowane dotychczas wydatki majątkowe wynoszą 24,5 mln zł. Zatem po trzech latach osiągnięty został lepszy wynik niż w rekordowej - w historii gminy pod względem wartości inwestycji - kadencji 2011-2014. Średnio gmina w tej kadencji samorządu inwestowała 8,2 mln zł rocznie. Dla lat 2011-2017 średnia ta wynosi 6,3 mln zł rocznie.

Istotną kwestią w kontekście wysokiego poziomu wydatków majątkowych jest sytuacja finansowa gminy. W latach 2011-2017 gmina Płużnica na wydatki majątkowe przeznaczyła ponad 44,1 mln zł. Na koniec tego okresu, na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie gminy wynosiło 5,6 mln  zł i było mniejsze o 4.291,00 zł w porównaniu z końcem roku 2016. Gmina posiadała również wolne środki, których wysokość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 4,8 mln zł, tj. o 1,1 mln zł więcej niż rok wcześniej. Z tych danych wynika, że saldo (zadłużenie + wolne środki) wynosiło 0,8 mln zł. W zakresie aktywów gmina Płużnica posiada przygotowane do sprzedaży grunty w Płużnickim Parku Inwestycyjnym o powierzchni około 20 ha. Ich sprzedaż w kolejnych latach powinna przynieść dochód w wysokości co najmniej 4 mln. Poprawił się również stan mienia komunalnego gminy. Na koniec 2016 roku gmina posiadała majątek o wartości 75,3 mln zł, a po zakończeniu 2017 roku wartość tego majątku wzrosła o 3,7 mln zł do kwoty 79 mln zł.


Tabela 3: Sytuacja finansowa gminy Płużnica w latach 2016 i 2017

 

Źródło: Opracowanie własne

Największe zrealizowane zadania inwestycyjne:

Fot. 1 Termomodernizacja budynku poszkolnego w Płąchawach

 

 Fot. 2 Termomodernizacja budynku administracyjnego w Płużnicy

 

Fot. 3 Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w Wieldządzu


Fot. 4 Budowa dwudziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Fot. 5 Przebudowy drogi gminnej Bielawy – OstrowoPrezentacja Wójta

wróć

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij