W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy


Projekt „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”  

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)

Oś priorytetowa: 10 – Innowacyjna edukacja

Działanie: 10.02 – Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie: 10.02.02 – Kształcenie ogólne

Wartość projektu: 274 973,99 zł

Wnioskowana dotacja: 261 225,29 zł

Wkład UE:  233 727,89 zł

Wkład własny: 13 748,70 zł

Termin realizacji: 1.09.2018 - 31.08.2019

Umowa nr: UM_SE.433.1.448.2018 z dnia 18.06.2018

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w gm. Płużnica poprzez podniesienie kompetencji 180 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/podniesienie kompetencji u 2 nauczycieli w SP w Płużnicy, którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć, zakupione w ramach projektu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019.

Opis projektu: Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć w celu podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Powstał on w wyniku reformy, obejmuje m.in. uczniów szkoły podstawowej oraz byłego gimnazjum. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 IX 2018r. do 31 VIII 2019r. W projekcie weźmie udział 182BO(94K,82M). Zajęcia prowadzone będą w grupach wiekowych: dla uczniów młodszych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla ucz. klas IV-VI, klas VII-VIII i dla III gimnazjum. Projekt obejmować będzie: zajęcia typu 1 dla uczniów młodszych i specjalnych potrzebach edukacyjnych(15BO-9K,6M): specjalistyczne (131h) i wyrównawcze(60h) oraz dla pozostałych BO typ1:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 48BO(24K,24M) 270h, w tym zajęcia z jęz. obcych, przyrody, matematyki, programowania;
- koła zainteresowań 48BO(24K,24M)-270h w zakresie programowania, jęz. obcych oraz przyrodniczo-matematyczne.
Dodatkowo obejmą one obóz letni (5dni) dla 20BO(10K,10M). 96BO(48K,48M) zostanie objętych zajęciami rozwijającymi kompetencje społeczne, w ramach których prowadzone będą zajęcia z pracy zespołowej i technik uczenia się(200h). Zajęcia będą odbywały się w szkole i poza szkołą. Poznawanie treści niedostępnych do osiągnięcia w warunkach szkolnych będzie realizowane w laboratoriach lub centrach nauki. Zaplanowano wyjazdy edukacyjne(96BO). Nauczyciele otrzymają zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne i sprzęt, co wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 2 nauczycieli do obsługi sprzętu i realizacji zajęć z biofeedback.
Zaplanowane różnorodne zajęcia i wyjazdy przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Bez dodatkowego wsparcia z UE zaplanowanych działań nie można by było zrealizować.

Efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w projekcie: 2
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie TIK w programie: 180
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 145
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi: 1
 • Liczba uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną: 15
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które wykorzystują sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1
 • Liczba nauczycieli uczestniczących w szkoleniu: 2
 • Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczących we wsparciu: 15
 • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych: 48
 • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kołach zainteresowań: 48
 • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych: 96
 • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne: 160
 • Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w obozie letnim: 20
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kół zainteresowań: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć rozwijających kompetencje społeczne: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 1
 • Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nabyli  kompetencje po opuszczeniu programu: 10

 Realizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy