W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Szkoła kompetencji


Projekt „Szkoła kompetencji”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja

Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne

Wartość projektu: 315 175,00 złotych

Wnioskowana dotacja: 299 416, 25 złotych

Wkład UE: 267 898,75

Wkład własny: 15 758,75 złotych

Termin realizacji: 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Umowa nr: UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Cel projektu: Podniesie jakości kształcenia w gm. Płużnica poprzez podniesienie kompetencji 399 uczniów oraz uzyskanie podniesienia kwalifikacji u 39 nauczycieli w SP w Płużnicy, którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć, zakupione w ramach projektu w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Opis projektu: Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć w formie warsztatów w celu podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy oraz rozwój nauczycieli poprzez nabycie kompetencji w stosowaniu metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów. Warsztaty skierowane są do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej. Projekt będzie realizowany od 1 IX 2021 do 31 VIII 2022. W projekcie weźmie udział 396BO (190K, 205M). Jedna szkoła podstawowa mieści się w dwóch budynkach, w dwóch miejscowościach: w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. W każdym budynku są klasy 1-8. Warsztaty prowadzone będą w grupach 12-15 osobowych, mieszanych wiekowo. Taki dobór grup ma pozytywny wpływ na kształtowanie kompetencji oraz budowanie relacji. Projekt odejmować będzie zajęcia typu 1A, 1B, 1D i 5B, których celem jest m.in. budowanie kompetencji TIK, przyrod.-matemat., rozwój kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej czy uczenia się. Zgodnie z diagnozą celem szkoły jest indywidualny, wszechstronny rozwój uczniów i nabywanie kompetencji przydatnych w przyszłości. W trakcie zajęć o tematyce podróżniczej, kulinarnej, przyrodniczej czy językowej uczniowie nabędą kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, m.in. matem.-przyrod., posługiwania się językiem obcym, przedsiębiorczości i innowacji, a także pracy zespołowej.

W ramach projektu szkoleniem podnoszącym kompetencje w zakresie 6H i 6B objętych zostanie 39 nauczycieli i pracowników pedagogicznych. Nabyte kompetencje wpłyną pozytywnie na rozwój uczniów. Zaplanowane warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Bez dodatkowego wsparcia z UE zaplanowanych działań nie można by było zrealizować.

 

Efekty projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 24
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 32 (3M i 29 K)
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 396
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach projektu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół, których pracowanie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności po opuszczeniu programu: 396
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 32
 • Liczba szkół wyposażonych w materiały zużywalne do realizacji warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla klas I-III: 1
 • Liczba szkół wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla klas I-III: 1
 • Liczba uczniów klas I-III, którzy uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu: 36
 • Liczba szkół, których pracowanie przedmiotowe dla klas I-III zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba uczniów klas I-III, którzy uczestniczyli w warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne: 117
 • Liczba uczniów klas IV-VIII, którzy uczestniczyli w warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne: 183
 • Liczba szkół wyposażonych w materiały zużywalne do realizacji warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla klas IV-VIII: 1
 • Liczba szkół wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla klas IV-VIII: 1
 • Liczba uczniów klas IV-VIII, którzy uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu: 60
 • Liczba szkół, których pracowanie przedmiotowe dla klas IV-IIIV zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba nauczycieli uczestniczących w szkoleniach: 32

 

Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

Pytania dotyczące projektu „Szkoła kompetencji” należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście do Urzędu Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Wiśniewska
Telefon: 56 687 52 05 
E-mail: e.wisniewska@pluznica.pl