W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

XXXIV Sesja Rady Gminy Płużnica

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Płużnica uprzejmie informuje mieszkańców, że
XXXIV Sesja Rady Gminy Płużnica
odbędzie się 22 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00
w sali posiedzeń urzędu gminy w Płużnicy
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy,

- wybór sekretarza obrad,

- przyjęcie porządku obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnica, Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.

5. Uchwalenie budżetu gminy Płużnica na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

- przedstawienie uchwały Nr 12/P/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Płużnica,

- przedstawienie uchwały Nr 12/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2040,

- przedstawienie uchwały Nr 10/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na 2022 rok,

- przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Płużnica,

- przedstawienie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje,

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy dot. opinii komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały Nr XXXIV/247/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r.,

- głosowanie nad projektem uchwały Nr XXXIV/248/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2022-2040.

6. Podjęcie uchwał:

XXXIV/249/2021 - zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.,

XXXIV/250/2021 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021-2040,

XXXIV/251/2021 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

XXXIV/252/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo – świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica,

XXXIV/253/2021 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

XXXIV/254/2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica,

XXXIV/255/2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

XXXIV/256/2021 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica,

XXXIV/257/2021 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXXIV/258/2021 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica,

XXXIV/259/2021 - w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Płużnica na 2022 r.,

XXXIV/260/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica i nadania jej Statutu,

XXXIV/261/2021 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica,

XXXIV/262/2021 - w sprawie zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji.

7. Dyskusja.

8. Zakończenie.

Informacje dotyczące pracy Rady GminyTransmisja on-line obrad Sesji Rady Gminy