W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Odpady komunalne


1. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 4 ww. ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

deklaracja (184kB) 


2. Składanie korekty deklaracji lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, 
  • możliwe jest również skorygowanie uprzednie złożonej deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji na podstawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

deklaracja (184kB) 


3. Podmiot odbierający odpady komunalne 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.

Adres podmiotu:

PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. 
ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 31 90


4. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.

Dane adresowe:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Niedźwiedź 1
87-207 Dębowa Łąka


5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Płużnica posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Nowej Wsi Królewskiej nr 30 na placu Spółdzielni Kółek Rolniczych. PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 14:00. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.

W PSZOK można zostawić bezpłatnie m.n. odpady typu:

- przeterminowane leki;
- baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny; 
- meble i odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na    budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
- chemikalia i zużyte opony;
- tekstylię i odzież;
- odpady niebezpieczne;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach. 

Dane adresowe:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Nowa Wieś Królewska 30
87-214 Płużnica


6. Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny

Uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest coroczny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane raz w roku z posesji. Wcześniej należy jednak zgłosić chęć oddania sprzętu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy  pokój nr 6 stosownego wniosku  w godzinach urzędowania. Wykazane odpady we wniosku należy wystawić przed posesję w terminie odbioru. 

Odbiorcą w/w odpadów z nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej.


7. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

1) PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o., Ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

2) Hermes  Recycling Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 86-010 KoronowoDo pobrania:

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdjęcie - Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Harmonogram w wersji PDF EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady. W przypadku braku dostępu do pojemników,...

Czytaj: Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Zdjęcie - Obowiązujące stawki opłat

Obowiązujące stawki opłat

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Na sesji 8 lipca 2021 r. została podjęta uchwała Nr XXIX/212/2021 Rady Gminy Płużnica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

Czytaj: Obowiązujące stawki opłat

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

Na terenie gminy Płużnica obowiązują następujące uchwały ws. ochrony środowiska: Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i...

Czytaj: Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

wróć