W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Praca w Płużnickim Centrum Usług Społecznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor
Płużnickiego Centrum Usług Społecznych 
Ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Zatrudnienie na podstawie : umowy o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymiar etatu: 1

Miejsce świadczenia pracy: Płużnickie Centrum Usług Społecznych, teren gminy Płużnica.

I. Na wolne stanowisko „ Pracownik socjalny „ mogą ubiegać się osoby:

posiadające obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.  

II. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:

1.Wymagania niezbędne:              

1) wykształcenie zgodne z art. 116 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-

Kandydat posiada:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

-dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

-dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

1. pedagogika;

2. pedagogika specjalna;

3. politologia;

4. polityka społeczna;

5. psychologia;

6. socjologia;

7. nauka o rodzinie;

- ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/ w kierunków.

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,

2) posiada znajomość przepisów dotyczących ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, kodeks postepowania administracyjnego,

3)  znajomość obsługi komputera,

4)predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie na interesantów, sumienność, bezstronność, systematyczność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,  umiejętność radzenia sobie ze stresem, dyspozycyjność,

5) prawo jazdy kat. B.

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

a) Praca socjalna;

b) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

c) Udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

d) Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

e) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

f) Udzielanie pomocy zgodne z zasadami etyki zawodowej;

g) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

h) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
 i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

i) Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

j) Współuczestniczenie w inspirowaniu , opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych , lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. miejsce wykonywania pracy: Płużnickie Centrum Usług Społecznych,  oraz środowisko lokalne- praca wymaga  przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych własnym środkiem lokomocji;

2. wymiar czasu pracy – pełen etat;

3. liczba etatów: 1

4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

V. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV),
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopie świadectw pracy,
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru,
  7. Oświadczenie o pełni praw publicznych i niekaralności oraz stwierdzające , że przeciwko osobie składającej oświadczenie nie toczy się postępowanie karne,
  8.  Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na omawianym stanowisku,
  9. Kwestionariusz osobowy,
  10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , nie przekracza
6 % . Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Dotyczy naboru na stanowisko „PRACOWNIK SOCJALNY”

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub pocztą na adres Płużnickiego Centrum Usług Społecznych Płużnica 54, 87-214 Płużnica w terminie do dnia  29 kwietnia 2024 r.
( decyduje data wpływu do Płużnickiego Centrum Usług Społecznych) do godz. 10:00,  
w pokoju nr 2.

Aplikacje , które wpłyną do Płużnickiego Centrum Usług Społecznych, po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, spełniającymi kryteria w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor Centrum zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata
„ za zgodność z oryginałem”.

Dyrektor  Płużnickiego Centrum Usług Społecznych
          /Lucyna Sankiewicz/


Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie do zatrudnienia
Kwestionariusz
Klauzula informacyjna