W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka


Projekt „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 08 - Aktywni na rynku pracy

Działanie: 08.04 - Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie: 08.04.02 - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wartość projektu: 1 023 960,00

Wnioskowana dotacja: 870 366,0 złotych

Wkład UE: 870 366,0 złotych

Wkład własny: 153 594,00

Termin realizacji: 01.09.2021 – 30.11.2023 r.

Umowa nr: UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14.11.2019

Cel projektu: Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 32 osobom poprzez utworzenie 32 miejsc w żłobku w miejscowości Płużnica oraz dostosowanie 2 miejsc do potrzeb niepełnosprawnych, w okresie od 01.09.2021 do 30.11.2023 r.

Opis projektu: Projekt Żłobek w gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka jest partnerstwem samorządu lokalnego i jednej NGO. Partnerzy wspólnie zaplanowali i przygotowali projekt. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 32 osobom poprzez utworzenie 32 miejsc opieki w żłobku w miejscowości Płużnica oraz dostosowanie 2 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w okresie od 01.09.2021 do 30.11.2023 r. Bieżąca działalność żłobka 24 miesiące, tj. 01.12.2021-30.11.2023. Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W ramach planowanych działań utworzony zostanie nowy podmiot- żłobek w nowo wybudowanym budynku w miejscowości Płużnica. W ramach projektu wyposażymy lokal, zakupimy pomoce dydaktyczne oraz zatrudnimy kadrę żłobka oraz zapewnimy bieżące funkcjonowanie. Żłobek funkcjonować będzie przez 10 godzin w ciągu dnia w godzinach od 7.00 do 17.00. Godziny funkcjonowania będą dostosowane do potrzeb rodziców i prawnych opiekunów. Wszystkie działania realizowane w projekcie będą nieodpłatne. Bez dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej zaplanowanych działań nie można by było zrealizować. W okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki. W trakcie realizacji projektu przestrzegać będziemy na każdym jego etapie przepisów prawa krajowego. Wnioskodawca (Lider - Gmina Płużnica) dokonał wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2016 r. poz. 217).

Efekty projektu:

  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 32
  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 32 (24K, 8M)
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 16 (12K, 4M)
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 16 (12K, 4 M)
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu: 32

Realizatorem projektu jest Gmina Płużnica.

Pytania dotyczące projektu „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście do Urzędu Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Wiśniewska
Telefon: 56 687 52 05 
E-mail: e.wisniewska@pluznica.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy wersja edytowalna

Formularz zgłoszeniowy wersja PDF


Regulamin rekrutacji

Klauzula zgody i informacyjna

Brak artykułów