W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania


Projekt „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 – Innowacyjna edukacja

Działanie: 10.02 – Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie: 10.02.01 – Wychowanie przedszkolne

Wartość projektu: 1 200 000,00 zł

Wnioskowana dotacja: 1 020 000,00 zł

Wkład UE:  1 020 000,00 zł

Wkład własny: 180 000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2022 – 30.04.2023 r.

Umowa nr: 

Cel projektu: Zwiększenie w gminie Płużnica udziału dzieci w wieku przedszkolnym w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wsparcie funkcjonowania nowego przedszkola zlokalizowanego w miejscowości Płużnica, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe i zwiększenie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli. Realizacja projektu odpowiada na potrzeby grup docelowych w projekcie związanymi z niskim poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Płużnica (w 2014 r. wśród dzieci 3-5 lat wyniósł 59,9%). Całkowity koszt projektu wynosi 1 053 806,40 zł. Sfinansowana zostanie działalność nowo utworzonych miejsc w OWP w okresie 12 miesięcy, tj. od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Projekt przyczyni do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze cechującym się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest Gmina Płużnica.

Opis projektu: Projekt „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” jest projektem zintegrowanym. Przedmiotem projektu komplementarnego jest budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Płużnica, które będzie zapewniać 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw), zakupem wyposażenia przedszkola oraz zakupem specjalistycznego sprzętu dostosowanego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w miejscowości Płużnica na działkach nr 138/4 i 138/7. Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Dzięki realizacji projektu gmina Płużnica zyska nowe przedszkole publiczne dysponujące 100 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze cechującym się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest gmina Płużnica

Efekty projektu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 100
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 100 (43K, 57M)
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 (2K, 2M)
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 4 (2K, 2M)
  • Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych – 100 (43K, 57M)
  • Liczba dzieci, które dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych zwiększyły swoje szanse edukacyjne – 80 (35K, 45M)

Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy.

Pytania dotyczące projektu  „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście do Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Płużnicy, Płużnica 43, 87-214 Płużnica.


Kontakt:

Telefon: 56 6887131
E-mail: zespolszkol@pluznica.plBrak artykułów